Organizing Committee

Chair: Liangtong Zhan (Zhejiang U.)
Secretary: Bate Bate (Zhejiang U.) Wenjie Xu (Zhejiang U.)
Andrea Dominijanni (Secretary of TC215, ISSMGE)
Elizabeth Peggs (Secretary of IGS)
Johnny Cheuk (Secretary of HKGES)
Marco Ritzkowski (Managing Director of IWWG)
Jiannan Chen (Southwest Jiaotong U.) Chaosheng Tang (Nanjing U.)
Yonggui Chen (Tongji U.) Suqin Tang (Hangzhou Environ. Group Co., Ltd)
Abraham C F Chiu (Hohai U.) Xiaowu Tang (Zhejiang U.)
Yanjun Du (Southeast U.) Haijian Xie (Zhejiang U.)
Shijing Feng (Tongji U.) Yongfu Xu (Shanghai Jiaotong U.)
Ankit Garg (Shantou U.) Sifa Xu (Zhejiang U. of Tech.)
Han Ke (Zhejiang U.) Chuang Yu (Wenzhou U.)
Qi Li (Inst. of Rock and Soil Mechanics, CAS) Lingling Zeng (Fuzhou U.)
Yuchao Li (Zhejiang U.) Jianhong Zhang (Tsinghua U.
Jiangfeng Liu (China U. of Mining and Tech.) Wenjie Zhang (Shanghai U.)
Yang Liu (Hunan U. of Sci. and Tech.) Zhenying Zhang (Zhejiang Sci-Tech U.)
Yuemiao Liu (Beijing Research Inst. Uranium Geology) Zhihong Zhang (Beijing U. of Tech.)
Fan Lv (Tongji U.) Weilie Zou (Wuhan U.)
Hefu Pu (Huazhong U. of Sci. and Tech.)